Onze expertise

Reducing uncertainties to choices

De energievoorziening wordt gekenmerkt door technologische innovatie en economische drivers in een regulatorische setting. D-Cision ondersteunt u bij het in kaart brengen van de uitdagingen, het identificeren van de risico’s en het omvormen van onzekerheden in keuzes.

Energiebeleid & regulering

In landen waar de energiemarkt is geliberaliseerd zijn energieopwekking en -levering ontkoppeld van transmissie en distributie. De verschillende diensten worden door verschillende partijen uitgevoerd. De netwerkbedrijven vormen een technisch monopolie. Dit betekent dat gas en elektriciteit van concurrerende handelaren door dezelfde leidingen en over dezelfde kabels worden getransporteerd. Om bevoordeling van partijen te voorkomen, worden de netbeheerders gereguleerd.

In landen waarin de energiemarkt (nog) niet is geliberaliseerd, focust de regulering op de hele energieketen vanaf de opwekkingszijde tot en met de eindgebruikers.

De energietransitie leidt tot nieuwe uitdagingen voor zowel beleidsmakers als toezichthouders. Hierbij kan gedacht worden aan:

  • het managen van een toenemende productie van hernieuwbare energie
  • het tijdig uitvoeren van de noodzakelijke investeringen in transport- en distributienetten
  • het geleidelijk integreren van zowel vraagrespons als (kosteneffectieve) opslag van energie.

D-Cision kan u helpen met de (economische en technische) waardering van beleidskeuzes en de ontwikkeling van nieuwe en innovatieve marktmodellen van lokale (duurzame) energieproductie en systeemoptimalisatie. We beschikken over verschillende gereedschappen om de effecten van systeemveranderingen, hernieuwbare energie opties, smart grids alsook van regulatorische ingrepen te kwantificeren.

Marktinrichting & marktintegratie

D-Cision adviseert beleidsmakers en toezichthouders bij het ontwerpen en ontwikkelen van energiemarkten.

Nationale energiemarkten worden steeds meer over de landsgrenzen heen verbonden en geïntegreerd. D-Cision kan adviseren in het uitvoeren van marktintegratie studies, zoals de bepaling van de waarde van investeringen in additionele interconnectie capaciteit. Daarnaast heeft D-Cision ervaring in het ontwikkelen van geschikte congestiemanagement methoden.

In het afgelopen decennium bestonden de grootste uitdagingen voor de elektriciteitsmarkt uit de invoering van concurrentie, de integratie van hernieuwbare bronnen in het energiesysteem en internationale marktintegratie. In de nasleep van de financiële crisis zijn de energieprijzen significant gedaald, wat geleid heeft tot een afname van de prikkel om te investeren in nieuwe centrales en de winstgevendheid van bestaande productie-eenheden bedreigt. Om deze reden is de discussie over capaciteitsmechanismen weer opgekomen, voornamelijk gedreven door de snelle groei van duurzame opwekking met marginale kosten gelijk aan nul (wind en zonne-energie).

Ook landen die zich in het proces van herstructurering van de energiesector bevinden kunnen van de ervaring van D-Cision profiteren. We hebben in verschillende landen bijgedragen aan het ontwerp van de energiemarkten. D-Cision kan u bijstaan in de ontwikkeling van een herstructureringsplan, rekening houdend met de historische context en de nationale eigenschappen en behoeften. Voorbeelden variëren van het hervormen van de energiemarkt, het ontwikkelen van beleidsdocumenten en wetgeving en het ontwerp van regulering die gunstig uitwerkt voor het aantrekken van investeringen.

Strategische netontwikkeling & smart grids

Het ontwikkelen van een heldere strategie voor netinvesteringen is van groot belang voor netbeheerders. Bedrijfsmiddelen gaan doorgaans lang mee en moeten robuust zijn voor plotselinge veranderingen in het gebruik van de netten.

Bovendien bestaat in toenemende mate de wens om meer flexibiliteit in de netten te integreren. Sturing van de energievraag met behulp van smart grids is momenteel een hot item. Hierbij moet een balans worden gevonden tussen investeringen in de netten, investeringen in opslagvoorzieningen en investeringen in de sturingsmiddelen ten behoeve van vraagrespons moet worden gevonden.

D-Cision kan u helpen om een duidelijke antwoorden te vinden op deze vragen. Wij helpen u om systematisch de toekomstige ontwikkelingen te verkennen. D-Cision beschikt daartoe over een aantal simulatiemodellen, die ingezet kunnen worden om de efficiëntie van uiteenlopende strategieën te kwantificeren.

Tarifering en economische regulering

Netwerk- en energietarieven dienen ervoor om de kosten van de energievoorziening te dekken. In vrije markten worden alleen de netwerktarieven vastgesteld terwijl de leveringstarieven onderhevig zijn aan de vrije markt. In andere soorten markten zijn echter geïntegreerde tarieven van toepassing voor productie, transport en distributie.

In het ideale geval zijn de tarieven kosten-reflectief en voldoende om alle kosten te dekken. Tariferingsconcepten worden daarnaast ook gebruikt om economische signalen aan klanten te geven. Het proces van tariefbepaling kan echter worden gecompliceerd door politieke doelstellingen, zoals belastingheffing en het ondersteunen van hernieuwbare energieproductie.

Het bepalen van energietarieven is zowel een kunst als een wetenschap. Dit geldt nog meer voor economische regulering, de administratieve aanpak om geschikte vergoedingen te realiseren voor de energiebedrijven en/of netbeheerders.

D-Cision is bedreven in het berekenen van energie- en netwerktarieven. Bovendien kan D-Cision u behulpzaam zijn bij het ontwerpen en implementeren van een geschikte aanpak voor de economische regulering en de kwaliteitsregulering van de energiesector.

Duurzame gebiedsontwikkeling & lokale energie-initiatieven

Het energiesysteem van de toekomst kan worden gekarakteriseerd door de woorden: complex, gedistribueerd, duurzaam en slim. Door de betrokkenheid van onder andere regionale en gemeentelijke overheden, maar ook van lokale collectieven van burgers ontstaan allerlei initiatieven met hoge ambities. De technische, milieu- en financiële consequenties zijn echter lang niet altijd op voorhand duidelijk.

De volgende vragen borrelen regelmatig op:

  • Wat zijn de meest aantrekkelijke technologieën voor energiebesparing, hernieuwbare energie en opslag?
  • Hoe geschikt is een bepaalde provincie, gemeente of regio voor lokale of regionale energie opwekking?
  • Wat zijn de voor- en nadelen van een bepaald smart grid project?
  • En welke infrastructuurkosten zijn ermee verbonden?
  • Welke opties leveren de meeste voordelen op voor de samenleving?

D-Cision kan u behulpzaam zijn bij het kwantificeren van de effecten van de te maken keuzes. We beschikken over verschillende tools om heldere antwoorden op de voorgaande vragen te kunnen geven.

Risicoanalyse & asset management

Bij asset management van infrastructuren – zoals de elektriciteits- en gasnetten – is het beheersen van risico’s van cruciaal belang. Hierbij wordt een afweging gemaakt tussen de verschillende bedrijfswaarden, zoals: betrouwbaarheid, veiligheid en kosten.

Risicobeheersing lijkt simpel maar blijkt in de praktijk buitengewoon lastig. Immers, hoe kan men alle risico’s in beeld brengen? Hoe kunnen de risico’s geprioriteerd worden zodat eerst aandacht gegeven wordt aan de belangrijkste? En welke maatregel is dan het meest passend om het risico onder controle te krijgen? Of is het toch beter om het risico maar gewoon te accepteren? En hoe kan het beste worden omgegaan met de publieke opinie en de toezichthouder?

D-Cision kan u assisteren bij het opstellen en optimaliseren van risico gebaseerd asset management. Wij beschikken over een uitgebreide gereedschapskist en ruime ervaring omtrent de risicofactoren voor de energienetwerken. Door toepassing van risk-based decision making helpen we u om de juiste oplossing te kiezen onder onzekere omstandigheden.

Gasveiligheid & safety governance

Gasnetbeheerders zijn verantwoordelijk voor de veiligheid van mensen en de omgeving bij het transporteren en distribueren van aardgas. Vaak is er sprake van regulering vanuit de overheid die de netwerkbedrijven verplicht om een veiligheidsmanagementsysteem te implementeren.

D-Cision kan u helpen met het implementeren daarvan en/of het verbeteren van de veiligheid. Bedrijfsprocessen rondom veiligheid worden onafhankelijk beoordeeld en waar relevant worden deze processen geoptimaliseerd. De aangeboden dienstverlening varieert van het uitvoeren van veiligheidsaudits tot een herontwerp van de veiligheidsprocedures, gevolgd door de implementatie ervan.

D-Cision kan u assisteren bij het analyseren van de oorzaak van een gasincident of ongeval. We assisteren niet alleen bij het technische onderzoek maar leggen ook relaties naar de organisatorische aspecten, die (in)direct op het optreden van het ongeval van invloed waren.