Toezichthouders

Toezichthouders hebben als taak de energiemarkt goed te laten functioneren door het hanteren van goed doordachte en transparante marktprocessen, bescherming van de consumenten en controle op het hanteren van de veiligheidsvoorschriften. Om dit te bereiken stimuleren toezichthouders eerlijke concurrentie tussen energiebedrijven en bewaken zij het gelijke speelveld in de energiemarkt. Ook reguleren ze de toegang tot de energienetten om de levensvatbaarheid van de netbeheerders te borgen en de belangen van netgebruikers te beschermen.

Om deze doelen te bereiken stellen toezichthouders regels op voor het netgebruik en de netontwikkeling en hanteren ze een methode voor economische regulering van de netbeheerders. Tevens stellen zij de tarieven vast voor het gebruik van de energienetten. De energietransitie stelt daarbij nieuwe uitdagingen omdat die het vinden van een nieuwe balans vraagt tussen het toestaan van kostenstijgingen voor het doen van de noodzakelijke netinvesteringen aan de ene kant en de consumentenbescherming door een beperking van de tariefstijging aan de andere kant.

D-Cision ondersteunt toezichthouders bij het ontwerpen van de tariefstructuren, het vaststellen van de tarieven, de regulering van de energienetten en het monitoren van de betrouwbaarheid en de veiligheid.